Vereniging EMDR Nederland

Online EMDR-therapie: hoe denken therapeuten er over?

Vanwege de COVID-19 crisis en de variërende maatregelen die daardoor in de loop van de tijd zijn gesteld, hebben veel therapeuten deels of geheel de transitie naar online behandelen gemaakt. Echter, hoe is de attitude van therapeuten ten opzichte van online behandelen in het algemeen, en specifiek wat betreft online EMDR-therapie? Het omschakelen naar online EMDR vraagt namelijk naast het digitaliseren van het contact ook om specifieke aanpassingen in het uitvoeren van de therapie. We beschrijven de uitkomsten van een pilotonderzoek onder VEN leden naar de verandering van hun behandelattitude ten opzichte van online EMDR-therapie nadat ze enkele weken met een EMDR-computerapplicatie hadden gewerkt.

Via email deed de VEN een oproep aan haar leden om mee te doen aan de pilot. Geïnteresseerde behandelaren konden zich aanmelden en na instemming een aantal weken gebruik maken van een online EMDR-applicatie, die beschikbaar werd gesteld door Moovd. Behandelaren waren afkomstig van verschillende disciplines en werkten in diverse sectoren zoals de basis- en specialistische GGZ, kinder- en jeugdpsychiatrie, gehandicaptenzorg en medische psychologie. Alle deelnemende therapeuten werkten met patiënten met trauma- en stressor-gerelateerde stoornissen. Voor het starten met de applicatie werd met een twintigtal vragen de attitude over online EMDR-therapie in het algemeen en in vergelijking met face-to-face EMDR-therapie in kaart gebracht. Hierna volgden open vragen over de te verwachten nadelen van online behandelen. Vier à vijf weken na de start van het gebruiken van de applicatie werden de twintig vragen opnieuw voorgelegd en werden ook de voor- en nadelen van online EMDR-therapie in kaart gebracht.

Er zijn geen grote verschillen gevonden tussen de scores van de voor- en nameting. Dit betekent dat therapeuten geen verschil in behandelattitude zien voor en na het uitvoeren van online EMDR-behandelingen. Dit eerste onderzoek laat zien dat de ervaring met het online EMDR-programma voldeed aan de verwachting van de betrokken behandelaren.

Behandelaren gaven vooraf aan bang te zijn voor een minder goede relatie met de cliënt, maar in de nameting gaven ze aan weinig verschil te merken met face-to-face behandeling.

Uit de nameting bleek bovendien dat een groot deel van de therapeuten de mogelijkheid tot betere werkgeheugenbelasting als voordeel benoemd.

87% van de ondervraagden verwachtten vooraf aan het onderzoek dat technische problemen een nadeel van online EMDR zou zijn. In de nameting bleek dit met meer dan 50% te zijn gedaald; er werden weinig technische problemen geconstateerd.

Er komt in de toekomst meer onderzoek om de attitude maar ook de effecten van attitude te meten bij zowel therapeuten als bij patiënten op de toepasbaarheid en effectiviteit van online EMDR-behandeling.

Relatie met cliënt is net zo goed als met face-to-face behandeling

Door Tjeu Theunissen